top of page

Poëzie
Huiswerk

Opdracht 1

Kies een lied uit die jij uitdagend vind op het tekstueel niveau.
Denk aan een complexe songtekst met metaforen er in, een lied waar je worstelt met het neerzetten van een mooi visueel plaatje. Songtekst die jij enorm uitdagend vind en waar jij al mee bezig bent, maar nog niet helemaal uit de puzzel bent. Let op: het gaat bij deze huiswerk opdracht dus echt puur om de teksten. Dit mag in het Nederlands en ook in het Engels zijn. 

Mail bij voorkeur een Spotify link en de passages song teksten waar jij mee worstelt. Zet in je mail tevens jouw vragen over dit lied, jouw suggesties voor vertalingen, en waarom je bij die passages vastloopt. 

Stuur deze mail uiterlijk 1 week voor de Poëzie bijeenkomst naar: visuelemuziek@gmail.com 
 

 

 

Doel van deze oefening is om te kunnen rijmen met gebaren in gebarentaal.
(Dus handvorm plus beweging plus betekenis).

Maak met de onderstaande 4 suggesties een klein gedicht in gebarentaal, waarin de gebaren rijmen op elkaar qua
beweging en/of handvorm.

1. hart - bloem – vlinder – lucht
2. boot – zeilen – haai – stop
3. vlam – vuur – (vuur)muur – gras – verleiden
4. dromen – wolk - regen – water – stroom – zee

Maak een filmpje van jou suggesties en deel deze in de whatsappgroep. Het zal je opvallen hoe iedereen op een individuele manier toch weer andere interpretaties bedenkt en andere overgangen weet te maken. Vergelijk elkaars suggesties en bespreek deze over whatsapp. 
Denk er aan: er is geen goed of fout mogelijk!

Opdracht 2
Opdracht 3 (optioneel)

Voor wie meteen een fikse uitdaging aan durft, is deze huiswerk opdracht optioneel.
 

Het gaat om een keuze uit de volgende twee nummers die je thuis kan voorbereiden en waarvan je een filmpje in de whatsappgroep kan delen: 

Avi kaplan - Otherside. Dit is een rustig nummer waarvan de teksten vol met metaforen zitten. Ga wat verschillende opties bedenken voor de mogelijke betekenis van deze metaforen en bedenk diverse vertaal opties. Dit is een enorm pittig proces waarbij de theorie van NGT Poëzie wellicht goed van pas kan komen. 

All time low - Somewhere in Neverland. Dit is een nummer waarbij sommigen al meteen uit de comfortzone stappen omdat het genre rock muziek is. De uitdaging bij dit nummer is het stuk verhalende tekst omzetten naar een mooi visueel verhaal. Waarbij er in de tekst ook referenties zijn naar het peter pan verhaal en Neverland. 

 

Besef dat er dus geen goed of fout bestaat en dat net zoals bij gesproken poëzie er enorm veel interpretaties mogelijk zijn. Het kan daarom dus leerzaam zijn om eens te ervaren hoe het is om met dit soort complexe songteksten te stoeien en zoek hierin ook vooral in de whatsappgroep de mede cursisten op om samen een brainstorm - vertaal proces mee te maken.  

 

Poëzie
Naslagwerk

Wat maakt NGT nou Poëzie? 
- Handvorm: zelfde of dynamisch. handvorm vast of los. 

Diverse voorbeelden van dezelfde handvorm: 
* berglandschap-zee-vogel-walvisstaart-waterplons, vissen. 
allen met open, vlakke handen in spiegelbeeld en met zelfde beweging, alleen richting verschilt, goede overgangen en zonder pauze
* naaien-schrijven-horend praten-expert-ster. 
allen met 1 'mooi'-hand, met overgangen en zonder pauze
* sporten-sterk-vechten-winnen. 
met overgangen zowel inhoudelijk in betekenis als in beweging, zonder pauze

- Beweging:  gebaarbeweging van hand zelfde, maar met verschillende handvormen. Bijvoorbeeld : Kerst - Feest

 

Denk ook aan het spelen met:
- Betekenissen: Dubbele of meerdere betekenissen per gebaar. Bijvoorbeeld: boom, spelen, leven, handen

- Symboliek: Bijvoorbeeld: water-vuur-lucht-aarde-bloem/liefde/leven

Aanpak bij gedicht in gebarentaal:
Bepaal het thema (en dus je bijhorende mimiek)
liefde / leven en sterven / bloeien en groeien / wondere wereld / zonnestraal en maneschijn / biggelende traan / etc. 


Het soort gedicht, met het geschreven Nederlands als voorbeeld: een Sonnet, limick, Haiku of een vrije dichtvorm
Hou de gedachtengang van het gedicht vast, het beeld dat de schrijver bij jou oproept.


Denk in gebarentaal, denk in beelden
laat de woorden, zinnen en Nederlandse grammatica los;
lees, denk en schrijf in gebarentaal, in gebaren

Laat de rijm en klankassociatie in woorden los,
zoek naar de rijm in beelden, in gebaren,
vind vloeiende overgangen in gebaren en zinconstructies

Schrijf de gebaren op in steekwoorden
gebruik twee kolommen voor steekwoorden, linkerkolom voor bijvoorbeeld linkerhandgebruik een derde kolom voor mimiek of extra aantekeningen voor rijmende overgang of situatieovergang


Bouw de situatie / metafoor langzaam op, creëer een gevoel
voorbeeld 1: zee – vissen – golven – vloedlijn
voorbeeld 2:  huis - land - weg – dak – deur – ogen sluiten 

en niet vergeten: Je hebt één mond maar twee handen!

Poëzie
Verdiepingsopdrachten

Opdracht 1

Kijk terug naar het lied wat je voor huiswerkopdracht 1 heb gekozen. 
Maak de vertaling van dit lied af en verwerk de input en theorie van de bijeenkomst Poëzie in je NGT poëzie vertaling. 

Ga daarnaast ook op een uitgebreidere zoektocht naar interviews van de artiest waar er wellicht meer informatie over het nummer te vinden is. Google naar betekenissen van metaforen, beeldspraak of culturele verwijzingen die in de songtekst verwerkt zijn. Dit kan je allemaal wat verder op weg helpen naar het voltooien van een vertaling. 

Film jezelf en deel dit filmpje met je mede cursisten in de whatsapp groep.
Laat hierbij tevens checken of de medecursisten je verhaal nog steeds begrijpen, of dat de creatieve poëtische uitingen misschien ietsjes te vrij zijn en ten koste gaan van de begrijpelijkheid voor de kijker. Dit is een belangrijk ding om te blijven checken als je bezig bent met Poëzie. 

Kies een van de onderstaande gedichten uit en ga deze vertalen met NGT Poëzie in je gedachten. Je mag ook op deze verdiepende opdracht feedback vragen en je filmpje van het gedicht delen. 

Opdracht 2

Hoort, 't is de wind, 't is de wind, 't is de wind, en
  zoekende zucht hij om ruste te vinden,
  overal rond, en en vindt geene, nooit:
  of hij de daken van d'huizen verstrooit,
of hij de vliegende blâren doet ruischen,
of hij de boomen daarboven doet buischen
  of hij de torren hun toppen afwaait,
  of hij de malende meulenen draait,
of hij de zee in de wolken doet botsen
of hij ze slaat op heur zuchtende rotsen,
  of hij de schepen daarbinnen begraaft,
  of hij door schuimbekkend zeewater draaft:
nimmer en vindt hij, de wind, 't is de wind en
nimmer en zal hij geen ruste meer vinden,
  nimmer en rustt' hij maar eenen keer: 'Stil!'
  sprak Hij, die immer in ruste is, 'Ik wil!'
  sprak Hij, die alles in roer zetten kan:        
  'Stil!' en hij rustte . . . en hij rustte nochtan!

Guido Gezelle (1830 – 1899)

Ik ken geen schoner kleuren
Dan die van 't Hollands bos
In bruine najaarsdos;
Ik ken geen zoeter geuren,
Dan die uit droge mos,
Uit geelrode eikenbladeren
En varenkruid dat bloeit,
Mij op het koeltje naderen,
Dat met mijn lokken stoeit.

Ik ken geen schoner zangen
Dan vink en lijster slaakt,
Bij 't morgenlicht ontwaakt,
Eer hen de strikken vangen,
Door al wat zingt gewraakt:

De wildzang uit de twijgen             Met vochtig rag omstrikt,
Dat, als de dampen stijgen,
Met perels blijft bestikt.

Ik ken geen schoner luchten
Dan waar de herfst mee praalt,
Als 't zonlicht nederdaalt
En dorpen en gehuchten
In goud en kleuren maalt.
Dan rijzen blanke rotsen 
En donkre bergen op,
Begroeid met ruige bossen,
Verguld aan rand en top.

Dan spelen alle verven
Dooreen met stille pracht,
Tot dat ze, schoon en zacht,
Versmelten en versterven,
En zeggen: ‘Het wordt nacht!   Weer is een dag vervlogen;
Welhaast een jaargetij:
Een jaar gaat voor uwe ogen,
Gelijk een damp voorbij.’

Nicolaas Beets

Tijd die verdwijnt, zomaar, uren en dagen
onachterhaalbaar, wegvallend voorgoed,
zand door mijn vingers, het niets tegemoet;


tijd van leven die ik niets meer kan vragen;

kostbare tijd, die er niets meer toe doet
zonder verwachting; tijd van nederlagen
werktuigelijk doorleefd en stom verdragen;


verloren tijd, uitgebrand, uitgewoed;     

      

tijd die nooit meer terugkeert; tijd van hoop
van dromen, plannen, vriend van wie weet mogen;


tijd met beloftevolle regenbogen;


rots met vanwaar opeens de waterloop
over mijn hoofd, steeds mogelijke doop;


tijd opgegeven, tranend uit mijn ogen.

Michel van der Plas
(1927 – 2013)

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;


Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,


Waarmee ‘k weleer kon bouwen en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

J. Slauerhoff (1898 – 1936)

bottom of page